top of page
header3.png
header3.png

Why is labour important?

 From the 8 hour work day, to health and safety and even child labour laws, you can thank the effort of a union, strikes and labour organizers. 
T̶h̶e̶ ̶l̶a̶b̶o̶u̶r̶ ̶m̶o̶v̶e̶m̶e̶n̶t̶ ̶i̶n̶ ̶N̶o̶r̶t̶h̶ ̶A̶m̶e̶r̶i̶c̶a̶ ̶b̶e̶g̶a̶n̶ ̶a̶s̶ ̶a̶ ̶r̶e̶s̶p̶o̶n̶s̶e̶ ̶t̶o̶ ̶t̶h̶e̶ ̶c̶h̶a̶n̶g̶e̶s̶ ̶o̶f̶ ̶i̶n̶d̶u̶s̶t̶r̶i̶a̶l̶i̶z̶a̶t̶i̶o̶n̶.̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶s̶ ̶u̶n̶d̶e̶r̶s̶t̶o̶o̶d̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶a̶l̶t̶h̶o̶u̶g̶h̶ ̶t̶h̶e̶ ̶o̶w̶n̶e̶r̶s̶ ̶o̶f̶ ̶c̶a̶p̶i̶t̶a̶l̶,̶ ̶t̶h̶e̶ ̶f̶a̶c̶t̶o̶r̶i̶e̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶l̶a̶n̶d̶,̶ ̶w̶e̶r̶e̶ ̶p̶r̶o̶f̶i̶t̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶m̶o̶s̶t̶,̶ ̶i̶t̶ ̶w̶a̶s̶ ̶t̶h̶e̶ ̶w̶o̶r̶k̶e̶r̶s̶ ̶m̶a̶k̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶m̶a̶j̶o̶r̶i̶t̶y̶ ̶o̶f̶ ̶p̶r̶o̶d̶u̶c̶t̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶w̶e̶a̶l̶t̶h̶ ̶t̶h̶r̶o̶u̶g̶h̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶w̶o̶r̶k̶.̶ ̶T̶h̶e̶ ̶r̶e̶a̶s̶o̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶b̶o̶s̶s̶e̶s̶ ̶w̶e̶r̶e̶ ̶a̶b̶l̶e̶ ̶t̶o̶ ̶m̶a̶k̶e̶ ̶o̶f̶f̶ ̶s̶o̶ ̶h̶a̶n̶d̶s̶o̶m̶e̶l̶y̶ ̶w̶a̶s̶ ̶b̶e̶c̶a̶u̶s̶e̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶u̶r̶p̶l̶u̶s̶ ̶v̶a̶l̶u̶e̶ ̶t̶h̶e̶y̶ ̶c̶o̶u̶l̶d̶ ̶e̶x̶p̶l̶o̶i̶t̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶t̶h̶e̶ ̶w̶o̶r̶k̶e̶r̶s̶'̶ ̶l̶a̶b̶o̶u̶r̶ ̶a̶f̶t̶e̶r̶ ̶t̶h̶e̶ ̶c̶o̶s̶t̶ ̶o̶f̶ ̶m̶a̶t̶e̶r̶i̶a̶l̶s̶.̶ ̶T̶h̶i̶s̶ ̶s̶u̶r̶p̶l̶u̶s̶ ̶v̶a̶l̶u̶e̶ ̶c̶a̶n̶ ̶s̶t̶i̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶s̶e̶e̶n̶ ̶t̶o̶d̶a̶y̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶t̶r̶a̶t̶i̶f̶i̶c̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶o̶f̶ ̶w̶e̶a̶l̶t̶h̶ ̶i̶n̶ ̶a̶l̶l̶ ̶i̶n̶d̶u̶s̶t̶r̶i̶e̶s̶.̶

  •  From the 8 hour work day, to health and safety and even child labour laws, you can thank the effort of a union!

  •  From the 8 hour work day, to health and safety and even child labour laws, you can thank the effort of a

  • union! From the 8 hour work day, to health and safety and even child labour laws, you can thank the effort of a union!

Ask yourself: “Does a CEO work 10x, 100x, or 300x more than someone physically serving customers and manufacturing products?” 
“Why does their pay reflect this?”


 

bottom of page